ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022- Προκήρυξη

  •  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022». Τα βραβεία Αρχιτεκτονικής θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Τα βραβεία απονέμονται ανά τετραετία και αφορούν πραγματοποιημένα αρχιτεκτονικά έργα και τους δημιουργούς τους.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βραβείων είναι η τελική αξιολόγηση μετά από επίσκεψη των επιλεγμένων έργων από την κριτική επιτροπή, καθώς και επί τόπου συζήτηση με τους αρχιτέκτονες και τους χρήστες. Η κρίση γίνεται σε δύο φάσεις, από δύο ανεξάρτητες επιτροπές τις οποίες ορίζει το Δ.Σ. του Ε.Ι.Α. Στην Α΄ φάση αξιολογούνται τα υποβληθέντα έργα και επιλέγονται τα 8 έως 10 επικρατέστερα, ενώ στην Β’ φάση αξιολογούνται τα διακριθέντα έργα και επιλέγεται μεταξύ αυτών το Βραβείο και οι τιμητικές διακρίσεις. Η κριτική επιτροπή της Α’ φάσης έχει το δικαίωμα να προτείνει και να αξιολογήσει έργα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί από τους αρχιτέκτονές τους. Στον συνοδευτικό δίγλωσσο κατάλογο θα περιλαμβάνεται το Βραβείο, οι τιμητικές διακρίσεις και το σύνολο των συμμετοχών.

Τα αρχιτεκτονικά έργα που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι υλοποιημένα, να βρίσκονται στην Ελλάδα και να έχουν ολοκληρωθεί στο διάστημα 2017‐2022. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των έργων που μπορεί να υποβάλει κάθε αρχιτέκτων ή ομάδα αρχιτεκτόνων.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό έργα που έχουν μελετηθεί από ομάδες στις οποίες συμμετέχει, ως μέλος ή ως σύμβουλος, μέλος της κριτικής επιτροπής του παρόντος διαγωνισμού.

Μπορούν  να συμμετάσχουν στη διαδικασία κρίσης αλλά δεν έχουν δικαίωμα βράβευσης:

• Έργα Ελλήνων αρχιτεκτόνων τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό.

• Έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από εν ενεργεία τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.

• Έργα αρχιτεκτόνων οι οποίοι έχουν διακριθεί στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση των βραβείων του Ε.Ι.Α.

Στα έργα αυτά, εφ’ όσον κριθούν άξια προς βράβευση, αντί βραβείου ή άλλης διάκρισης, μπορεί να απονεμηθεί ειδική μνεία. Εξαιρούνται και μπορούν να συμμετάσχουν και να βραβευθούν στον διαγωνισμό έργα στη μελέτη των οποίων, όσοι έχουν τις παραπάνω ιδιότητες, συμμετέχουν ως σύμβουλοι ή συνεργάτες και όχι ως κύρια μέλη της μελετητικής ομάδας. Δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για άλλες ειδικότητες μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, Η/Μ μηχανικοί κ.α.).

Στον παρόντα διαγωνισμό, θα απονεμηθούν 1 Βραβείο και μέχρι 3 τιμητικές διακρίσεις, ανεξάρτητα από την κλίμακα και την κτιριολογική ή άλλη ενότητα στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί.

Κατάθεση των συμμετοχών (ημερομηνία άφιξης στα γραφεία του Ε.Ι.Α. ή ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής) έως και Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.